Tietosuojakäytäntö

Rekrytoinnin tietosuojakäytäntö

Palvelun rekrytointia ja palkkausprosessin yksinkertaistamista varten (”Palvelu”) tarjoaa Teamtailor Job Squadin puolesta (”Controller” ”me” ”me” jne.). On tärkeää, että Palvelua käyttävät henkilöt (”Käyttäjät”) tuntevat olonsa turvalliseksi ja saavat tietoa siitä, miten käsittelemme Käyttäjän henkilötietoja rekrytointiprosessissa. Pyrimme ylläpitämään korkeinta mahdollista henkilötietojen suojaustasoa. Käsittelemme, hallitsemme, käytämme ja suojaamme Käyttäjän henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön (”Tietosuojakäytäntö”) mukaisesti.

1. Yleistä

Olemme rekisterinpitäjä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Käyttäjien henkilötietoja käsitellään tarkoituksena hallita ja helpottaa työntekijöiden rekrytointia yritykseemme.

2. Henkilötietojen kerääminen

Olemme vastuussa käyttäjien Palveluun toimittamien henkilötietojen käsittelystä tai henkilötiedoista, joita keräämme muilla tavoilla Palveluun liittyen.

Milloin ja miten keräämme henkilötietoja

Keräämme käyttäjiltä henkilötietoja käyttäjiltä, kun Käyttäjät:
– tekevät hakemuksen Palvelun kautta tai muuten lisäämällä itseään koskevia henkilötietoja joko henkilökohtaisesti tai käyttämällä kolmannen osapuolen lähdettä, kuten Facebook tai LinkedIn
– käyttävät Palvelua yhteydenpitoon henkilöstöömme lisäämällä henkilökohtaisia tietoja itsestään joko henkilökohtaisesti tai käyttämällä kolmannen osapuolen lähdettä, kuten Facebook tai LinkedIn.
– tarjoavat tunnistettavia tietoja chatissa (toimitetaan Palvelua käyttävän verkkosivuston kautta), ja tällaisilla tiedoilla on merkitystä hakumenettelyn kannalta.

Keräämme tietoja kolmansilta osapuolilta, kuten Facebookilta, Linkediniltä ja muista julkisista lähteistä. Tätä kutsutaan ”Sourcingiksi”, ja työntekijämme suorittavat sen manuaalisesti tai automaattisesti Palvelussa.

Keräämme tietoja kolmansilta osapuolilta, kuten Facebookilta, Linkediniltä ja muista julkisista lähteistä. Tätä kutsutaan ”Sourcingiksi”, ja työntekijämme suorittavat sen manuaalisesti tai automaattisesti Palvelussa.

Kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen tyypit

Palvelun kautta kerättävien henkilötietojen luokkien avulla voidaan tunnistaa luonnollisia henkilöitä nimistä, sähköpostiviesteistä, kuvista ja videoista, Facebook- ja LinkedIn-tilien tiedoista, rekrytoinnin yhteydessä esitettyjen kysymyksien vastauksista, titteleistä, koulutuksesta ja muista tiedoista, jotka Käyttäjä tai muut ovat antaneet Palvelun kautta. Vain rekrytointiprosessin kannalta merkityksellisiä tietoja kerätään ja käsitellään.

Käsittelyn tarkoitus ja laillisuus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on rekrytoinnin hallinnointi. Henkilötietojen käsittelyn laillisuus on oikeutettu etumme yksinkertaistaa ja helpottaa rekrytointia.

Aggregoitua analyysiä tai markkinatutkimusta varten käsitellyt henkilötiedot tehdään aina tunnistamattomiksi. Tällaisia henkilötietoja ei voida käyttää tietyn käyttäjän tunnistamiseen. Tällaisia tietoja ei siten pidetä henkilötiedoina.

Rekisteröidyn suostumus

Käyttäjä antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn Rekisterinpitäjän rekrytointia varten. Käyttäjä hyväksyy henkilötietojen keräämisen Palvelun kautta, kun Käyttäjä:
– tekee hakemuksen Palvelun kautta lisäämällä itseään koskevia henkilötietoja joko henkilökohtaisesti tai käyttämällä kolmannen osapuolen lähdettä, kuten Facebookia tai LinkedIniä, ja että Rekisterinpitäjä voi käyttää ulkoisia hankintatyökaluja lisätietojen lisäämiseen
– kun he käyttävät Palvelua yhteydenpitoon Rekisterinpitäjän rekrytointiosastoon ja lisäävät itseään koskevia henkilötietoja joko henkilökohtaisesti tai käyttämällä kolmannen osapuolen lähdettä, kuten Facebookia tai LinkedIniä.

Käyttäjä suostuu myös siihen, että Rekisterinpitäjä kerää Käyttäjästä julkisesti saatavilla olevia tietoja ja kokoaa niitä käytettäväksi rekrytointitarkoituksiin.

Käyttäjä suostuu siihen, että henkilötietoja kerätään yllä olevan mukaisesti a) ja b) käsitellään alla olevien kohtien Säilytys ja siirto sekä Kuinka kauan henkilötietoja käsitellään.

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjään kohdassa 9 luetelluilla yhteystiedoilla. Tämän oikeuden käyttäminen voi kuitenkin tarkoittaa, että Käyttäjä ei voi hakea tiettyä työtä tai muuten käyttää Palvelua.

Varastointi ja siirrot

Palvelun kautta kerättyjä henkilötietoja säilytetään ja käsitellään EU/ETA:n sisällä, sellaisessa kolmannessa maassa, jossa Euroopan komissio katsoo olevan riittävä suojataso, tai niitä käsittelevät toimittajat, jotka ovat tehneet sitovia sopimuksia, jotka noudattavat täysin kolmansien maiden siirtojen laillisuuden kanssa (Privacy Shieldinä) tai muihin toimituksiin, joissa on riittävät takeet niiden rekisteröityjen oikeuksien suojelemiseksi, joiden tietoja siirretään. Saadaksesi asiakirjoja tällaisista riittävistä suojatoimista, ota meihin yhteyttä käyttämällä kohdassa 10 lueteltuja yhteystietoja.

Kuinka kauan henkilötietoja käsitellään

Jos käyttäjä ei kirjallisesti vastusta henkilötietojensa käsittelyä, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin katsomme sen tarpeelliseksi edellä mainittujen tarkoitusten kannalta. Huomaa, että hakija (Käyttäjä) voi olla kiinnostava tulevaa rekrytointia varten ja tätä tarkoitusta varten voimme tallentaa Käyttäjien henkilötietoja, kunnes ne eivät ole enää arvokkaita mahdollisina rekrytoinneina. Jos sinä Käyttäjänä et halua, että henkilötietojasi käsitellään tätä tarkoitusta varten (tuleva rekrytointi), ota meihin yhteyttä kohdassa 10 olevia yhteystietoja käyttäen.

3. Käyttäjien oikeus

Käyttäjillä on oikeus pyytää tietoja käsittelemistämme henkilötiedoista ilmoittamalla siitä meille kirjallisesti alla kohdassa 10 alla olevia yhteystietoja käyttäen. Käyttäjillä on oikeus saada yksi (1) kopio hänelle kuuluvista käsitellyistä henkilötiedoista maksutta. Rekisterinpitäjällä on oikeus periä pyydetyistä lisäkopioista kohtuullinen maksu, joka perustuu pyynnöstä aiheutuviin hallintokuluihin.

Käyttäjillä on oikeus tarvittaessa oikaista häntä koskevat virheelliset henkilötiedot kirjallisella pyynnöstä käyttämällä alla kohdassa 10 olevia yhteystietoja.

Käyttäjällä on oikeus vaatia käsittelyn poistamista tai rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä oikeutetun edun perusteella tietyissä olosuhteissa.

Käyttäjällä on oikeus vaatia käsittelyn poistamista tai rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä oikeutetun edun perusteella tietyissä olosuhteissa.

Käyttäjällä on tietyissä olosuhteissa oikeus tietojen siirrettävyyteen, mikä tarkoittaa oikeutta saada henkilötiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle niin kauan kuin tämä ei vaikuta kielteisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä, jos Käyttäjä katsoo, että henkilötietojen käsittely loukkaa tietosuojalain säännöksiä.

4. Turvallisuus

Priorisoimme henkilökohtaista koskemattomuutta ja työskentelemme siksi aktiivisesti, jotta Käyttäjien henkilötietoja käsitellään erittäin huolellisesti. Ryhdymme kohtuudella odotettavissa oleviin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että Käyttäjien ja muiden henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojaselosteen ja GDPR-asetuksen mukaisesti.

Priorisoimme henkilökohtaista koskemattomuutta ja työskentelemme siksi aktiivisesti, jotta Käyttäjien henkilötietoja käsitellään erittäin huolellisesti. Ryhdymme kohtuudella odotettavissa oleviin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että Käyttäjien ja muiden henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojaselosteen ja GDPR-asetuksen mukaisesti.

5. Henkilötietojen siirto kolmannelle osapuolelle

Emme myy tai muutoin siirrä Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme siirtää Käyttäjien henkilötietoja:
-urakoitsijallemme ja alihankkijallemme, jotka toimivat käsittelijöinämme ja alikäsittelijöinä ohjeidemme mukaisesti, Palvelun tarjoamiseksi;
-viranomaisille tai oikeudellisille neuvonantajille, jos epäillään rikollista tai sopimatonta toimintaa; ja
-viranomaisille, oikeudellisille neuvonantajille tai muille toimijoille, jos lain tai viranomaisen määräys niin vaatii.

Siirrämme Käyttäjien henkilötietoja vain sellaisille kolmansille osapuolille, joihin luotamme. Valitsemme yhteistyökumppanit huolellisesti varmistaaksemme, että Käyttäjän henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Teemme yhteistyötä seuraavien henkilötietojen käsittelijöiden kanssa; Teamtailor, joka toimittaa Palvelua, palvelin- ja hosting-yritykset, sähköpostin referenssiyritykset, videonkäsittelyyritykset, tiedonhankintayritykset, analyyttiset palveluyritykset ja muut Palvelun toimittamiseen liittyvät yritykset.

6. Kootut tiedot (ei-tunnistettavissa olevat henkilötiedot)

Voimme jakaa koottuja tietoja kolmansille osapuolille. Aggregoidut tiedot on tällöin koottu Palvelun kautta kerätyistä tiedoista ja voivat koostua esimerkiksi Internet-liikenteen tilastoista tai geologisesta sijainnista Palvelun käyttöä varten. Yhdistetty tiedot eivät sisällä tietoja, joiden avulla voitaisiin tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, eivätkä ne siten ole henkilötietoja.

7. Evästeet

Kun Käyttäjät käyttävät Palvelua, tietoja käytöstä voidaan tallentaa evästeinä. Evästeet ovat passiivisia tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Käyttäjän laitteen, kuten tietokoneen, matkapuhelimen tai tabletin internetselaimeen Palvelua käytettäessä. Käytämme evästeitä parantaaksemme Käyttäjän Palvelun käyttöä ja kerätäksemme tietoa esimerkiksi Palvelun käyttöä koskevista tilastoista. Tämä tehdään palvelun turvaamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Evästeiden avulla kerättävät tiedot voivat joissain tapauksissa olla henkilötietoja, ja tällaisissa tapauksissa niitä säätelee evästekäytäntömme.

Käyttäjät voivat milloin tahansa estää evästeiden käytön muuttamalla laitteidensa paikallisia asetuksia. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa Palvelun käyttökokemukseen, esimerkiksi poistaa joitakin Palvelun toimintoja käytöstä.

8. Muutokset

Meillä on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia tai lisäyksiä tietosuojakäytäntöön. Tietosuojakäytännön uusin versio on aina saatavilla Palvelun kautta. Uusi versio katsotaan käyttäjille välitetyksi, kun Käyttäjä on joko saanut sähköpostin, jossa käyttäjälle ilmoitetaan uudesta versiosta (käyttäen Käyttäjän Palvelun käytön yhteydessä ilmoittamaa sähköpostia) tai kun Käyttäjälle on muuten ilmoitettu uudesta tietosuojakäytännöstä.

9. Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme tai otat meihin yhteyttä muissa asioissa, käytä alla olevia yhteystietoja; Job Squad lb@jobsqd.com