Jobsquad

Tietosuojakäytäntö

Rekrytoinnin tietosuojakäytäntö

Palvelua rekrytointien käsittelemiseksi ja rekrytointiprosessin yksinkertaistamiseksi ("Palvelu") tarjoaa Teamtailor Job Squadin puolesta ("Ohjaaja" "me" "me" jne.). On tärkeää, että Palvelua käyttävät henkilöt ("Käyttäjät") tuntevat olonsa turvalliseksi ja saavat tiedon siitä, miten käsittelemme Käyttäjän henkilötietoja rekrytointiprosessissa. Pyrimme ylläpitämään korkeinta mahdollista henkilötietojen suojan tasoa. käsitellä, hallita, käyttää ja suojata käyttäjän henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön ("tietosuojakäytäntö") mukaisesti.

1. Yleistä

Olemme rekisterinpitäjä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Käyttäjien henkilötietoja käsitellään tarkoituksena hallita ja helpottaa työntekijöiden rekrytointia liiketoimintaamme.

2. Henkilötietojen kerääminen

Olemme vastuussa niiden henkilötietojen käsittelystä, jotka Käyttäjät antavat Palveluun, tai henkilötiedoista, joita muutoin keräämme Palvelun osalta.

Milloin ja miten keräämme henkilötietoja

Keräämme henkilötietoja käyttäjiltä, kun käyttäjät:
- tekevät hakemuksen Palvelun kautta tai muuten lisäävät henkilökohtaisia tietoja itsestään joko henkilökohtaisesti tai käyttämällä kolmannen osapuolen lähdettä, kuten Facebookia tai LinkedIn:iä ja
- käyttävät Palvelua yhteydenpitoon henkilökuntaamme, lisäämällä henkilökohtaisia tietoja itsestään joko henkilökohtaisesti tai käyttämällä kolmannen osapuolen lähdettä, kuten Facebookia tai LinkedIniä.
- tarjoaa tunnistettavia tietoja chatissa (tarjotaan Palvelua käyttävän verkkosivuston kautta), ja niillä on merkitystä hakumenettelyssä.

Keräämme tietoja kolmansilta osapuolilta, kuten Facebookilta, Linkediniltä ja muista julkisista lähteistä. Tätä kutsutaan "hankinnaksi", ja työntekijämme suorittavat sen manuaalisesti tai automaattisesti palvelussa.

Joissakin tapauksissa nykyiset työntekijät voivat antaa suosituksia mahdollisista hakijoista. Tällaiset työntekijät täydentävät tällaisten mahdollisten hakijoiden henkilötietoja. Tapauksissa, joissa tämä tehdään, potentiaalista hakijaa pidetään käyttäjänä tämän tietosuojakäytännön yhteydessä ja hänelle ilmoitetaan käsittelystä.

Kerättävien ja käsiteltävien henkilötietojen data tyypit

Palvelun kautta kerättävien henkilötietojen luokkia voidaan käyttää luonnollisten henkilöiden tunnistamiseen nimistä, sähköpostista, kuvista ja videoista, Facebook- ja LinkedIn-tilien tiedoista, vastauksista rekrytoinnin kautta esitettyihin kysymyksiin, nimikkeisiin, koulutukseen ja muut Käyttäjän tai muiden Palvelun kautta antamat tiedot. Vain rekrytointiprosessin kannalta merkityksellisiä tietoja kerätään ja käsitellään.

Käsittelyn tarkoitus ja laillisuus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on rekrytoinnin hallinta. Henkilötietojen käsittelyn laillisuus on oikeutettu etumme yksinkertaistaa ja helpottaa rekrytointia.

Henkilötiedot, joita käsitellään aggregoidun analyysin tai markkinatutkimuksen tarkoituksena, tehdään aina tunnistamattomiksi. Tällaisia henkilötietoja ei voida käyttää tietyn käyttäjän tunnistamiseen. Tällaisia tietoja ei siis pidetä henkilötiedoina.

Rekisteröintiin suostumus

Käyttäjä suostuu henkilötietojensa käsittelyyn rekisterinpitäjän rekrytoinnin käsittelemiseksi. Käyttäjä hyväksyy, että henkilötietoja kerätään Palvelun kautta, kun Käyttäjät:
-tekevät hakemuksn sovelluksen palvelun kautta lisäämällä henkilökohtaisia tietoja itsestään joko henkilökohtaisesti tai käyttämällä kolmannen osapuolen lähdettä Facebookissa tai LinkedInissä, ja että rekisterinpitäjä voi käyttää ulkoisia hankintatyökaluja lisätietojen lisäämiseen; ja
-kun he käyttävät Palvelua muodostaakseen yhteyden rekisterinpitäjän rekrytointiosastoon, lisäämällä henkilökohtaisia tietoja itsestään joko henkilökohtaisesti tai käyttämällä kolmannen osapuolen lähdettä, kuten Facebookia tai LinkedIniä.

Käyttäjä suostuu myös siihen, että rekisterinpitäjä kerää käyttäjistä julkisesti saatavilla olevia tietoja ja kokoaa ne rekrytointitarkoituksiin.

Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että henkilötietoja kerätään edellä olevien a) ja b) kohtien mukaisesti, ja niitä käsitellään alla olevien osien Säilytys ja siirto ja Kuinka kauan henkilötietoja käsitellään mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 9 lueteltujen yhteystietojen avulla. Tämän oikeuden käyttäminen voi kuitenkin tarkoittaa, että käyttäjä ei voi hakea tiettyä työtä tai käyttää palvelua muuten.

Varastointi ja siirrot

Palvelun kautta kerätyt henkilötiedot tallennetaan ja käsitellään EU: n/ETA: n sisällä, sellaisessa kolmannessa maassa, jonka Euroopan komissio katsoo riittävän suojaavan, tai joita käsittelevät sellaiset toimittajat, jotka ovat tehneet tällaisia sitovia sopimuksia, jotka ovat täysin kolmansien maiden siirtojen laillisuudesta (kuten Privacy Shield) tai muihin toimituksiin, jos asianmukaiset suojatoimet ovat suojattujen rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi. Jos haluat saada asiakirjoja tällaisista riittävistä suojatoimenpiteistä, ota meihin yhteyttä käyttämällä kohdassa 10 lueteltuja yhteystietoja.

Kuinka kauan henkilötietoja käsitellään

Jos käyttäjä ei kirjallisesti vastusta henkilötietojensa käsittelyä, tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin katsomme sen tarpeelliseksi edellä mainittujen tarkoitusten kannalta. Huomaa, että hakija (käyttäjä) voi olla mielenkiintoinen tulevaa rekrytointia varten, ja tätä tarkoitusta varten voimme tallentaa käyttäjien henkilötietoja, kunnes ne eivät enää ole mahdollisia rekrytointeja. Jos käyttäjä ei halua, että henkilötietojasi käsitellään tätä tarkoitusta varten (tuleva rekrytointi), ota meihin yhteyttä käyttämällä kohdan 10 yhteystietoja.

3. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjillä on oikeus pyytää tietoja käsittelemistämme henkilötiedoista ilmoittamalla meille kirjallisesti alla olevan kohdan 10 alla olevien yhteystietojen avulla. Käyttäjillä on oikeus yhteen (1) kopioon käsiteltävistä henkilötiedoista, jotka kuuluvat heille ilman maksua. Lisäksi vaadituista kopioista rekisterinpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen maksu tällaisesta pyynnöstä hallinnollisten kustannusten perusteella.

Käyttäjillä on oikeus tarvittaessa korjata kyseistä käyttäjää koskevat epätarkat henkilötiedot kirjallisella pyynnöllä käyttäen alla kohdassa 10 olevia yhteystietoja.

Käyttäjällä on oikeus vaatia käsittelyn poistamista tai rajoittamista ja oikeus vastustaa käsittelyä oikeutetun edun perusteella tietyissä olosuhteissa.

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus käsittelyyn, jonka käyttäjä on antanut rekisterinpitäjälle. Tämän oikeuden käyttäminen voi kuitenkin tarkoittaa, että Käyttäjä ei voi hakea tiettyä työtä tai käyttää Palvelua muuten.

Käyttäjällä on tietyissä olosuhteissa oikeus tietojen siirrettävyyteen, mikä tarkoittaa oikeutta saada henkilötiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle, kunhan tämä ei vaikuta kielteisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä, jos Käyttäjä katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo yksityisyyden suojaa koskevaa lainsäädäntöä.

4. Turvallisuus

Pidämme etusijalla henkilökohtaista koskemattomuutta ja siksi toimimme aktiivisesti, jotta käyttäjien henkilötietoja käsitellään erittäin huolellisesti. Toteutamme kohtuudella odotettavissa olevat toimenpiteet varmistaaksemme, että käyttäjien ja muiden henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön ja GDPR-asetuksen mukaisesti.

Tietojen siirto Internetin ja mobiiliverkkojen kautta ei kuitenkaan voi koskaan tapahtua ilman riskiä, joten kaikki siirrot tehdään tietojen siirtäjän omalla vastuulla. On tärkeää, että Käyttäjät ottavat myös vastuun tietojensa suojaamisesta. Käyttäjän vastuulla on, että hänen kirjautumistietonsa pidetään salassa.

5. Henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille

Emme myy tai muutoin siirrä käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme siirtää käyttäjien henkilötietoja:
-urakoitsijamme ja alihankkijamme, jotka toimivat käsittelijöinämme ja alikäsittelijöinä ohjeidemme mukaisesti palvelun tarjoamiseksi;
-viranomaiset tai oikeudelliset neuvonantajat, jos epäillään rikollista tai epäasiallista käyttäytymistä; ja
-viranomaiset, oikeudelliset neuvonantajat tai muut toimijat, jos me lain tai viranomaisen määräyksen mukaan niin vaadimme.

Siirrämme käyttäjien henkilötietoja vain kolmansille osapuolille, joihin luotamme. Valitsemme yhteistyökumppanit huolellisesti varmistaaksemme, että käyttäjän henkilötietoja käsitellään voimassa olevien tietosuojalainsäädäntöjen mukaisesti. Teemme yhteistyötä seuraavien henkilötietojen käsittelijöiden kanssa; Teamtailor, joka toimittaa Palvelun, palvelin- ja hosting-yritykset, sähköpostiviiteyritykset, videonkäsittelyyritykset, tiedonhankintayritykset, analyysipalveluyritykset ja muut yritykset palvelun toimittamisen osalta.

6. Yhdistetyt tiedot (tunnistamattomat henkilötiedot)

Voimme jakaa yhdistettyjä tietoja kolmansille osapuolille. Kootut tiedot on tällöin koottu Palvelun kautta kerätyistä tiedoista, ja ne voivat esimerkiksi koostua tilastoista Internet -liikenteestä tai Palvelun käytön geologisesta sijainnista. Kootut tiedot eivät sisällä mitään tietoja, joita voidaan käyttää yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen, eivätkä ne siten ole henkilötietoja.

7. Evästeet

Kun Käyttäjät käyttävät Palvelua, tietoja käytöstä voidaan tallentaa evästeiksi. Evästeet ovat passiivisia tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Käyttäjän laitteen Internet -selaimeen, kuten tietokoneeseen, matkapuhelimeen tai tablettiin, kun Palvelua käytetään. Käytämme evästeitä parantaaksemme Käyttäjän Palvelun käyttöä ja kerätäksemme tietoja esimerkiksi Palvelun käyttöä koskevista tilastotiedoista. Tämä tehdään palvelun suojaamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Evästeiden kautta kerätyt tiedot voivat joissain tapauksissa olla henkilötietoja, ja tällaisissa tapauksissa niitä säätelee evästekäytäntömme.

Käyttäjät voivat milloin tahansa estää evästeiden käytön muuttamalla laitteidensa paikallisia asetuksia. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa Palvelun käyttökokemukseen, esimerkiksi joidenkin Palvelun toimintojen poistaminen käytöstä.

8. Muutokset

Meillä on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia tai lisäyksiä tietosuojakäytäntöön. Tietosuojakäytännön uusin versio on aina saatavilla Palvelun kautta. Uusi versio katsotaan välitetyksi käyttäjille, kun käyttäjä on joko saanut sähköpostiviestin, jossa kerrotaan käyttäjälle uudesta versiosta (käyttämällä käyttäjän ilmoittamaa sähköpostiosoitetta palvelun käytön yhteydessä) tai kun käyttäjälle on muutoin ilmoitettu uudesta tietosuojakäytännöstä.

9. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää, lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme tai ota meihin yhteyttä muissa asioissa, käytä alla mainittuja yhteystietoja; Työryhmä lb@jobsqd.com